ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جراحی درشت کردن چشم ها و جراحی گوشه چشم

چربی را از طریق برشی داخلی یا خارجی بر می دارند. فقط با برش خارجی می توان پوست اضافی را برداشت وقتی که پلک پایینی شل و یا به شدت افتاده باشد می‌توان از جراحی گوشه چشم (کانتوپکسی ) و جراحی درشت کردن چشم ها (کانتوپلاستی) استفاده کرد. با این روش ها پلک پایینی به صورت عرضی کشیده می‌شود و می‌توان گوشه های خارجی چشم را هم بالا برد. اتصالات خارجی پلک پایین به استخوان تاندون ها را تغییر می دهند تا پلک افتاده اصلاح شود. با جراحی درشت کردن چشم ها (کانتوپلاستی) تاندون‌های پلک پایین را می‌برند و یا به طور دائمی محل آنها را تغییر می دهند تا جای پلک پایینی تغییر کند و پلک پایینی تقویت شود. با جراحی گوشه چشم (کانتوپکسی ) ، تاندون‌های پلک پایینی را با استفاده از بخیه های داخلی برای تثبیت تاندون روی استخوان در جای خود محکم می‌کنند و ممکن است با این عمل بتواند تاندون‌هارا به بالا برگرداند. برش ها را با بخیه های ضعیف می دوزند.